Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Degromar.


Artikel 1 Algemeen
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Degromar –  gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 65799534 – zodra de wederpartij een bestelling of offerte van Degromar heeft gedaan of opgevraagd.
1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Degromar goederen en/of diensten van welke aard ook aan wederpartij levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3    Definities van begrippen die in deze algemene voorwaarden zullen worden gebezigd:
a)    Levering: het geven van advies, het verlenen van bijstand dan wel het verrichten van diensten/verrichtingen en het leveren van goederen, zomede alle door of namens Degromar met betrekking daartoe verrichte arbeid c.q. diensten/verrichtingen/leveranties, een en ander hierna ook te noemen: de werkzaamheden die onder meer (kunnen) betreffen het installeren en implementeren van hard- en software ten behoeve van de automatisering bij nieuwe en/of bestaande automatiseringssystemen.
b)    Opdracht: een door de wederpartij voor akkoord gegeven bestellen van Degromar die door Degromar schriftelijk is bevestigd.
c)    Offerte: een gespecificeerde aanbieding gedaan op basis van de door de wederpartij verstrekte gegevens en de deskundige inbreng van Degromar.
d)    Wederpartij: de contractspartij van Degromar alsmede degenen die met Degromar in onderhandeling treden.
1.4    Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel natuurlijke of rechtspersonen die namens Degromar optreden voor werkzaamheden als aangeduid in artikel 3, als derden voor wier handelen dan wel nalaten Degromar aansprakelijk kan zijn.
1.5    Degromar heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden als dan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen van toepassing worden op reeds bestaande opdrachten vanaf het moment dat Degromar aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.
1.6    Degromar is nimmer gebonden aan afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze voorwaarden, tenzij en voor zover deze door Degromar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Bij strijd tussen deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de wederpartij zullen deze algemene voorwaarden prevaleren.
1.7    Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, in strijd blijkt te zijn met een of meerdere dwingendrechtelijke bepalingen, dan wel door de rechter op enig andere grond nietig worden verklaard, worden partijen geacht, in plaats van deze bepaling, datgene te zijn overeengekomen, dat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bedoeling van partijen bij de oorspronkelijke bepaling. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft de betreffende bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding
2.1    Alle offertes en aanbiedingen door of namens Degromar gedaan, ook indien door een vertegen¬woordiger of tussenpersoon op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.
2.2    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Degromar. Degromar is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestellingen niet wordt geaccepteerd, deelt Degromar dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3    Bestellingen komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van Degromar na ontvangst van de door wederpartij voor akkoord gegeven bestellingen. In het geval Degromar de opdracht niet schriftelijk heeft bevestigd, komt een opdracht tot stand doordat Degromar met uitvoeringshandelingen is begonnen.
2.4    Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Degromar binden Degromar slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
2.5    Iedere orderbevestiging van Degromar wordt geacht juist te zijn, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum orderbevestiging schriftelijk bij aangetekend schrijven en gemotiveerd daartegen heeft geprotesteerd.
2.6    Indien de wederpartij een wijziging aanbrengt in de overeenkomst dan wel indien hij een nadere opdracht verstrekt, worden deze nadere opdrachten geacht een onlosmakelijk geheel te vormen met de eerdere opdracht en zijn deze voorwaarden daarop volledig van toepassing. Indien de wijziging van de opdracht verhoging van de kosten tot gevolg heeft, zullen deze kosten op de aan de wederpartij te verzenden factuur afzonderlijk worden aangegeven. Het verstrekken van een nadere opdracht of het wijzigen van een opdracht kan tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijden wijzigen, hetgeen nimmer aan Degromar kan worden tegengeworpen.

Artikel 3 Prijs
3.1    Prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting (BTW), maar exclusief eventueel verschuldigde, verzend-, transport-, verzekerings- of andere kosten welke in verband met de bestellingen verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld in de aanbiedingen, offertes of opdrachtbevestigingen.
3.2    Indien tussen de datum van de aanbieding of offerte en de datum van de opdracht dan wel tussen de datum van de opdracht en de datum van levering prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van grondstoffen, materiaalkosten, productiekosten, transportkosten, lonen, douanetarieven, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen of koersen van buitenlandse valuta, plaatsvinden, ongeacht of deze voorzienbaar waren, heeft Degromar het recht deze prijsstijgingen door te berekenen aan de wederpartij.
3.3    Indien ten gevolge van wijzigingen in de opdracht met betrekking tot het tijdstip van levering en/of de te leveren materialen door Degromar extra kosten worden gemaakt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.
3.4    Degromar is niet gehouden een opdracht gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

Artikel 4 Betaling
4.1    Alle betalingen dienen direct voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2    Degromar is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.
4.3    Indien geen betaling plaatsvindt op het in lid 1 bedoelde tijdstip, is de wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 1 % per maand.
4.4    Alle kosten van invordering van het door de wederpartij verschuldigd zijn voor rekening van de wederpartij, welke worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250,--.
4.5    Iedere factuur wordt geacht juist te zijn, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij aangetekend schrijven en gemotiveerd daartegen heeft geprotesteerd.
4.6    In geval van te late betaling is Degromar gerechtigd haar verbintenissen uit hoofde van de opdracht op te schorten dan wel de opdracht geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden alsmede van de wederpartij volledige schadevergoeding te vorderen.
4.7    Iedere betaling door de wederpartij, ongeacht de grootte van het bedrag en/of aanwijzing zijdens de wederpartij, zal steeds geacht worden te zijn geschied in de eerste plaats in mindering op te eniger tijd verschuldigd geworden rente, vervolgens op de invorderingskosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van Degromar, tenzij Degromar schriftelijk anders heeft verklaard.

Artikel 5 Levering
5.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door Degromar aangegeven levertijden altijd bij benadering zijn en nimmer als fatale termijnen kunnen worden aangemerkt.
5.2    In geval van overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, is Degromar niet aansprakelijk voor enige door de  wederpartij en/of derden geleden of nog te lijden schade, is de wederpartij voorts niet gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijke te ontbinden en is de wederpartij evenmin gerechtigd zijn verplichting(en) niet na te komen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Degromar.
5.3    In geval van extra leveringen of extra werkzaamheden op verzoek van de wederpartij is Degromar niet aan de overeengekomen levertijd gehouden.
5.4    De wederpartij is verplicht de zaken direct na gereedkomen in ontvangst te nemen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.5    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van zaken door Degromar franco aan huis. Het risico voor te leveren zaken gaat onmiddellijk vanaf het moment van aflevering van de zaak op de wederpartij over.
5.6    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komt het transport volledig voor rekening en risico van Degromar.
5.7    Indien is overeengekomen dat wederpartij het transport verzorgt, zijn de kosten van het transport en het risico onmiddellijk vanaf de afzending (belading) voor rekening van de wederpartij. Degromar is niet aansprakelijk voor transportschade, daaronder begrepen manco’s, behoudens indien deze schade in dekking wordt genomen door enige verzekering van Degromar, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van Degromar in het desbetreffende geval aanspraak geeft. De wederpartij is verplicht om eventuele transportschade onverwijld aan Degromar te melden, bij gebreke waarvan ieder aanspraak jegens Degromar komt te vervallen.
5.8    Degromar behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.
5.9    Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij, die alle  kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn. Degromar is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan opgeslagen zaken.
5.10    Retourzendingen worden slechts door Degromar geaccepteerd, nadat Degromar hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is gehouden het transportrisico genoegzaam te verzekeren.
5.11    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven zaken die voor reparatie, bewerking of inspectie zijn afgegeven bij Degromar voor risico van de wederpartij.

Artikel 6 Overgang van rechten
6.1    De rechten uit of krachtens de tussen partijen gesloten opdracht kunnen noch geheel noch gedeeltelijk door de wederpartij aan derden worden overgedragen.

Artikel 7 Klacht
7.1    De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering onverwijld te controleren dan wel te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en eventuele verschillen onverwijld aan Degromar te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging.
7.2    Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij aangetekend schrijven en onder opgave van redenen een klacht heeft ingediend, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.
7.3    Indien de klacht betrekking heeft op geleverde software of diensten dient de klacht binnen 8 dagen na het ontdekken van het gebrek schriftelijk bij aangetekend schrijven en onder opgave van redenen te worden ingediend. Indien Degromar het gebrek schriftelijk heeft erkend, is Degromar gehouden de klacht binnen redelijke termijn op te lossen.
7.4    Onder gebrek wordt verstaan: het niet voldoen aan de door Degromar schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties.
7.5    Er is geen sprake van een gebrek indien het niet voldoen aan de specificaties het geheel of gedeeltelijk het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien wederpartij zonder toestemming van Degromar wijzigingen in de apparatuur of programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.
7.6    Het indienen van een klacht vormt geen grond tot opschorting van enige verplichting door wederpartij.
7.7    Indien Degromar een klacht als genoemd in de leden 2 en 3 van dit artikel schriftelijk heeft geaccepteerd, kunnen de betreffende zaken binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Degromar worden geretourneerd. Geretourneerde zaken worden uitsluitend door Degromar geaccepteerd indien zij in dezelfde staat verkeren als waarin zij werden afgeleverd.
7.8    Indien voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, zal Degromar de wederpartij maximaal crediteren voor de door Degromar ter zake van de geaccepteerde zaken aan de wederpartij gefactureerde bedragen.  

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1    De eigendom van door Degromar aan de wederpartij verkochte en geleverde zaken zal eerst op de wederpartij overgaan, indien en zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Degromar ten volle heeft voldaan.
8.2    Onder de verplichtingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt tevens verstaan alle schadevergoedingen, waaronder renten, boeten en kosten, welke de wederpartij aan Degromar verschuldigd is ter zake van het niet – tijdig – nakomen van diens verplichtingen.
8.3    Zolang de wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de opdracht niet volledig is nagekomen, is de wederpartij niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Degromar, het geleverde op een ander adres te houden dan op het bij het aangaan van de opdracht opgegeven adres, dan wel het geleverde anderszins buiten zijn onderneming te brengen of daarover op welke andere wijze dan ook te beschikken, overdracht van het geleverde, het vestigen van een pandrecht of bezwaren met enig ander recht, beperking of last daaronder begrepen. De wederpartij mag de door Degromar afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van een bedrijf, in welk geval de wederpartij op zijn beurt gehouden is onder beding van eigendomsvoorbehoud te leveren.
8.4    Bij gebreke van - tijdige - nakoming van zijn verplichtingen door de wederpartij is Degromar te allen tijde gerechtigd het door haar geleverde terug te nemen. Alle daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is verplicht daartoe alle medewerking te verschaffen.
8.5    De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, onploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal. Rechten ter zake van een uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst cedeert de wederpartij hierbij op voorhand aan Degromar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1    Aansprakelijkheid van Degromar jegens de wederpartij en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop zijn verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
9.2    Bij het inschakelen van derden door Degromar, zal Degromar steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Degromar is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
9.3    De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Degromar aansprakelijk is voor fouten van door Degromar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Degromar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
9.4    De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Degromar.
9.5    Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto-(deel)factuurwaarde van de levering of verrichte dienst.
9.6    Degromar is in geen geval aansprakelijk voor door de wederpartij geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.7    Degromar is nimmer aansprakelijk voor een gebrek in een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een door een derde aan haar afgeleverd product.

Artikel 10 Vrijwaring
10.1      De wederpartij is gehouden Degromar te vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de wederpartij in deze algemene voorwaarden is uitgesloten. Verder vrijwaart de wederpartij Degromar voor alle aanspraken van derden op grond van productenaansprakelijkheid, die na aflevering door Degromar optreden.

Artikel 11 Overmacht
11.1     In geval van overmacht is Degromar bevoegd haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan de wederpartij en/of derden gehouden te zijn.
11.2    Onder overmacht aan de zijde van Degromar zoals genoemd in lid 1 van dit artikel wordt verstaan onvoorziene omstandigheden, die de normale bedrijfsvoering verstoren en de uitvoering van de opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, waaronder:
    -    natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of –omstandigheden, mobilisatie, onlusten, oproer en ernstige ongeregeldheden;
    -    stagnatie van de aanvoer van noodzakelijke materialen en gereed zijnde producten;
    -    ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is;
-     staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van Degromar, haar leveranciers of van derden, van welke diensten zij gebruik maakt;
    -    schade aan bedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken;
    -    enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid;
    -    verlies of beschadiging van zaken bij transport;
    -    vervoersstakingen of andere vervoersbelemmeringen;
    -    stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering in de openbare nutsbedrijven;
    -    gebreken aan energiedragers;
    -    machinebreuk en andere ongevallen;
    -    toerekenbare tekortkoming van derden, van wiens diensten Degromar gebruik maakt.
11.3    In geval van overmacht aan de zijde van Degromar blijft de wederpartij gehouden zijn verplichtingen na te komen, voor zover deze betrekking hebben op de periode voor het intreden van de overmacht.

Artikel 12 Retentierecht
12.1     Wederpartij en Degromar komen uitdrukkelijk overeen dat Degromar bevoegd is afgifte van zaken als genoemd in artikel 14 lid 2, op te schorten totdat wederpartij aan zijn verplichting tot betaling van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, heeft voldaan.
12.2    Onder in lid 1 bedoelde zaken zijn in ieder geval begrepen alle conform offerte te leveren goederen en diensten.
12.3    Degromar zal ten aanzien van het in de vorige leden bedoelde retentierecht de nodige maatregelen treffen, teneinde te voorkomen dat omstandigheden ontstaan waarin uitoefening van zijn rechten aan de wederpartij onherstelbare schade wordt toegebracht.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1    Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Degromar of diens licentiegevers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
13.2    De wederpartij staat er jegens Degromar voor in dat geen inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van hem en/of van derden wordt gemaakt en vrijwaart Degromar voor alle aanspraken daaruit voortvloeiende.
13.3    Indien een derde op grond van enig beweerd recht als in lid 1 bedoeld tegen de gebruikmaking door Degromar bezwaar maakt, is Degromar zonder meer reeds op grond daarvan gerechtigd, terstond haar werkzaamheden te staken en van de wederpartij vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd het recht van Degromar volledige schadevergoeding te vorderen, zonder dat Degromar tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan de wederpartij en/of derden gehouden zal zijn.

Artikel 14 Vertrouwelijke informatie en niet overname beding

14.1    Elk der partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de opdracht van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
14.2    Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 15 Ontbinding
15.1    Degromar is gerechtigd zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, met onmiddellijke ingang en zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan de wederpartij en/of derden gehouden te zijn, de opdracht met de wederpartij door schriftelijke mededeling aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd overige rechten van Degromar, in geval van:
    a)    enige tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Degromar;
b)    de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, door de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd, de wederpartij onder curatele wordt geplaatst of op andere wijze het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest;
    c)    stillegging, liquidatie of insolvabiliteit van het bedrijf van de wederpartij.
15.2     In de gevallen genoemd in lid 1 van dit artikel zijn alle vorderingen van Degromar onmiddellijk en volledig opeisbaar en is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Degromar geleden en nog te lijden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten en renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle overige directe of indirecte met de opdracht verband houdende kosten.
15.3     De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze minder dan € 1.500,- bedraagt, met een minimum van € 250,-. Tenminste 15% indien de verschuldigde hoofdsom een bedrag tussen € 1.500,- en € 3.500,- omvat en tenminste 10%, indien de verschuldigde hoofdsom € 3.500,- of meer bedraagt.
15.4     Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Degromar is ingeroepen, resp. de vordering door Degromar ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door wederpartij verschuldigd zijn. Zowel hoofdsom als kosten worden vermeerderd met omzetbelasting.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1    Op alle door Degromar gesloten opdrachten, op alle daaruit voortvloeiende opdrachten, op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging van deze opdrachten alsmede op alle door Degromar verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
16.2    Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.